Privacybeleid

The Service Company streeft naar volledige transparantie tegenover de gebruikers van onze website. Hieronder vindt u meer informatie over ons privacybeleid.

Neem contact met ons op 

Wie zijn wij?

Ons websiteadres is https://www.servicecompany.be.

Gebruik van verzamelde persoonlijke gegevens

Het doel van dit privacybeleid is om je te informeren over hoe we je persoonlijke gegevens gebruiken, waarvoor we voldoen aan de strikte vereisten van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, en aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de GDPR, andere wetgeving inzake gegevensbescherming in de EU-lidstaten en andere relevante regelgeving inzake gegevensbescherming is:

The Service Company SRL

Chaussée de Louvain 47,

1410 Waterloo, België

De functionaris voor gegevensbescherming kan worden gecontacteerd op het volgende adres: arnaud@servicecompany.be 

Doeleinden van de verwerking en rechtsbeginselen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Opstellen en uitvoeren van contracten
 • Distributie van nieuwsbrieven en productrecensies
 • Marketingactiviteiten zoals prijstrekkingen
 • Klantenservice en ondersteuning
 • Het leveren van mediadiensten, bijvoorbeeld voor het verwerken van bestellingen voor de producten en diensten die we online aanbieden.
Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt op basis van de volgende rechtsbeginselen: 

Artikel 6, lid 1, letter a), van de GDPR dient als rechtsgrondslag voor verwerkingsactiviteiten waarvoor wij uw toestemming/toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel.

Artikel 6(1)(b) van de GDPR stelt dat persoonsgegevens mogen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract, bijvoorbeeld bij de aankoop van een product. Hetzelfde geldt voor elke verwerkingsactiviteit die noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele activiteiten, zoals de verwerking van verzoeken om informatie over producten of diensten.

Artikel 6(1)(c) van de GDPR is van toepassing in gevallen waarin we gebonden zijn aan een wettelijke verplichting die vereist dat persoonsgegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld om te voldoen aan belastingverplichtingen.

Artikel 6(1)(d) van de GDPR stelt dat persoonsgegevens mogen worden verwerkt om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Artikel 6(1)(f) van de RGPD is van toepassing op onze legitieme belangen, bijvoorbeeld wanneer we dienstverleners gebruiken om bestellingen uit te voeren (bijv. bezorgdiensten), wanneer we enquêtes en statistische analyses uitvoeren of wanneer we proberen in te loggen. Ons belang is om u een gebruiksvriendelijke, aantrekkelijke en veilige website te bieden en deze te optimaliseren om aan onze commerciële belangen te voldoen en tegelijkertijd aan uw verwachtingen te voldoen.


Duur van opslag en routinematige verwijdering van persoonlijke gegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken en opslaan voor zolang als nodig is om het doel te vervullen waarvoor we door de wet of regelgeving verplicht zijn dit te doen. Wanneer het doel niet langer van toepassing is of is vervuld, worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of beperkt. Wanneer de gegevens beperkt zijn, worden ze verwijderd zodra de door de wet, de wet of het contract opgelegde bewaartermijnen de verwijdering niet langer verhinderen, op voorwaarde dat er geen reden is om aan te nemen dat de verwijdering uw legitieme belangen zou schaden en op voorwaarde dat een dergelijke verwijdering geen onevenredige inspanning vergt vanwege de specifieke aard van de gegevensopslag.

Gegevensverzameling en algemene informatie (logbestanden)

Overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter f) van de RGPD verzamelt onze website bij elke toegang een reeks algemene gegevens en informatie die tijdelijk worden opgeslagen in de logbestanden van een server. Een logbestand wordt aangemaakt als onderdeel van de automatische verbinding door het verwerkende computersysteem. De volgende gegevens kunnen worden verzameld:

 • Toegang tot website (datum, tijd en frequentie)
  • Hoe je op de website terecht bent gekomen (landingspagina, hyperlink, etc.)
  • Volume van verzonden gegevens
  • De browser en browserversie die u gebruikt
  • Het besturingssysteem dat u gebruikt
  • De internetprovider die u gebruikt
  • Het IP-adres dat uw internetprovider aan uw computer toewijst wanneer u verbinding maakt met internet.

Het verzamelen en opslaan van deze gegevens is noodzakelijk voor het functioneren van de website om de functionaliteit van de website te waarborgen en de inhoud van onze website correct weer te geven. We gebruiken de gegevens ook om onze website te optimaliseren en de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen. Om deze reden worden de gegevens maximaal zeven dagen bewaard als technische voorzorgsmaatregel.

We gebruiken deze gegevens ook voor marketingdoeleinden, productadvies, marktonderzoek en het structureren van onze diensten om aan de vraag te voldoen door gebruikersprofielen onder pseudoniemen aan te maken en te analyseren, op voorwaarde dat u geen gebruik hebt gemaakt van uw recht om uw toestemming/toestemming voor het gebruik van uw gegevens op deze manier te weigeren of in te trekken (zie opmerkingen over uw recht om bezwaar te maken onder "Uw rechten"). Dit geldt ook voor de functie "Onthoud mij", die u ook in uw gebruikersaccount kunt deactiveren.

Cookies, webanalysediensten en sociale media

We gebruiken cookies, webanalysediensten en social media plugins op onze website, waarvoor een apart cookiebeleid bestaat.

Verwerking van persoonlijke gegevens bij het leggen van contact, het registreren en indienen van gastbestellingen


a) Contact maken

Wanneer u telefonisch, per e-mail of via het contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens door ons geregistreerd op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de RGPD om uw vragen te kunnen beantwoorden. Het contact wordt vastgelegd om een bewijs van contact te kunnen leveren, in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Uw toestemming voor gegevensverwerking zal worden verkregen door het contactformulier in te vullen en er zal worden verwezen naar dit gegevensbeschermingsbeleid. De in dit verband verzamelde gegevens worden door ons verwijderd aan het einde van het betreffende gesprek en wanneer de betreffende kwestie definitief is afgehandeld.

b) Registratie

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u te registreren door persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden ingevoerd op een gegevensregistratieformulier, naar ons verzonden en door ons opgeslagen. De registratie wordt uitgevoerd om een contract uit te voeren of om precontractuele activiteiten uit te voeren en is daarom gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter b van de RGPD.

Voor het afsluiten en uitvoeren van contracten hebben we contactgegevens nodig die afhankelijk zijn van het specifieke geval, zoals naam, afleveradres, factuuradres, e-mailadres en informatie over de door u gekozen betaalmethode. We gebruiken uw gegevens ook om onze klantgegevens bij te werken, waarvoor alleen relevante gegevens worden opgeslagen. Om typefouten te voorkomen en ervoor te zorgen dat de producten die u bestelt u ook daadwerkelijk bereiken, controleren wij bij het invoeren of uw adres volledig en juist is.

c) Bestellingen van gasten

Je hebt de mogelijkheid om bestellingen als gast in te dienen. Als je voor deze bestelmethode kiest, hoef je je niet te registreren voordat je je bestelling plaatst. Houd er rekening mee dat je bij toekomstige bestellingen je gegevens opnieuw moet invoeren.

We verzamelen, verwerken en gebruiken de gegevens die je verstrekt voor bestellingen als gast om het contract uit te voeren in overeenstemming met artikel 6(1)(b) van de GDPR. We slaan de door jou verstrekte gegevens op voor de duur van de verwerking en uitvoering van je bestelling. Daarna worden je gegevens verwijderd, tenzij je binnen 14 dagen na het plaatsen van je bestelling besluit om je klantenaccount te activeren. Gegevens die moeten worden opgeslagen in overeenstemming met wettelijke verplichtingen, statuten of contractuele bewaarvereisten worden beperkt in plaats van verwijderd om te voorkomen dat ze voor andere doeleinden worden gebruikt.

d) Diverse clausules

Op basis van Artikel 6(1)(c) en (f) van de GDPR gebruiken en bewaren we uw persoonlijke gegevens en technische informatie waar nodig om misbruik of ander onwettig gedrag op onze website te voorkomen of te onderzoeken, bijvoorbeeld om de gegevensbeveiliging te handhaven in geval van aanvallen op onze computersystemen. Dit kan ook worden gedaan op basis van bevelen van overheidsinstanties of gerechtelijke instanties, voor zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn, alsmede om onze rechten en belangen te waarborgen en om ons in staat te stellen ons in rechte te verdedigen.

Doorgeven van persoonlijke gegevens aan derden

Bij het doorgeven van uw persoonlijke gegevens zorgen we ervoor dat het beveiligingsniveau altijd zo hoog mogelijk is. Daarom worden uw gegevens alleen doorgegeven aan zorgvuldig geselecteerde dienstverleners en partnerbedrijven die gebonden zijn aan contractuele verplichtingen. Wij geven uw gegevens ook door aan organisaties die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte en daarom onderworpen zijn aan de strenge EU-wetgeving inzake gegevensbescherming of gebonden zijn aan een overeenkomstige veiligheidsnorm. De overdracht van gegevens naar derde landen wordt momenteel niet uitgevoerd of gepland.

a) Doorgifte aan gelieerde ondernemingen van de Groep in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter b), van de RGPD

Wij geven uw persoonsgegevens door aan gelieerde ondernemingen van de Groep voor het sluiten en uitvoeren van contracten met betrekking tot de uitvoering van leveringen en diensten op onze website, voor opslag in centrale databases en voor interne facturerings- en boekhouddoeleinden van de Groep. Dit is met name nodig zodat u gebruik kunt maken van al onze diensten. Als u uw bestelling wilt afhalen bij een verkooppunt, wordt dit verkooppunt op de hoogte gebracht van uw bestelling en verwerkt het uw bestelling. Als u contact opneemt met een verkooppunt of onze klantenhotline met vragen, klachten of retourzendingen, hebben zij ook toegang tot uw bestelgegevens, zodat zij uw vragen kunnen beantwoorden.

b) Doorgifte aan productpartners overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de RGPD

In het kader van de diensten en producten die wij op onze website aanbieden, werken wij voor bepaalde productgroepen samen met verschillende partnerbedrijven. Als u producten bij deze partners bestelt, geven wij de persoonlijke gegevens door die u tijdens de registratie hebt verstrekt en, als er verdere aankopen worden gedaan, uw aanvullende persoonlijke gegevens die onder "Mijn account" zijn gespecificeerd voor het afsluiten en uitvoeren van contracten (met name uw e-mailadres, afleveradres en factuuradres). Uw contractpartner wordt gespecificeerd op de relevante productpagina's, in de Algemene Verkoopvoorwaarden en in de Juridische Kennisgeving. Houd er rekening mee dat uw contractpartner zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen voorzorgsmaatregelen op het gebied van gegevensbeveiliging en dat er aanvullende of afwijkende Privacyverklaringen van toepassing kunnen zijn op deze Productpagina's.

c) doorgifte aan servicepartners overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b) en f), van de RGPD

Voor de werking en optimalisatie van onze website en voor de uitvoering van contracten geven we verschillende dienstverlenende bedrijven opdracht om namens ons op te treden, bijvoorbeeld voor het leveren van gecentraliseerde IT-diensten, het hosten van onze website, het verwerken van betalingen en het verzenden van producten, het installeren van apparatuur of het verspreiden van nieuwsbrieven. We geven de informatie die nodig is voor de respectieve doeleinden door aan deze servicepartners (bijv. naam, adres).

Sommige van deze bedrijven (bpost nv van publiek recht) handelen in onze naam met betrekking tot de verwerking en uitvoering van bestellingen en zijn daarom enkel gemachtigd om de verstrekte gegevens te gebruiken in overeenstemming met onze instructies. In dit geval zijn wij wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de bedrijven die wij inschakelen de nodige voorzorgen nemen inzake gegevensbeveiliging. Daarom komen we met deze bedrijven specifieke gegevensbeveiligingsmaatregelen overeen en controleren we deze maatregelen regelmatig.

Als de te verzenden producten groot en zwaar zijn, wordt je bestelling verzonden via een serviceprovider zoals DHL Global Forwarding, UPS of DPD Belgium. Deze dienstverleners ontvangen informatie van ons, zoals het e-mailadres dat u bij uw bestelling hebt opgegeven, zodat zij een specifieke levertijd met u kunnen afspreken.

In tegenstelling tot de vereisten voor externe verwerking, geven we in de volgende gevallen gegevens door aan derden ten behoeve van het uitvoeren van het contract, waarbij deze partijen zelf verantwoordelijk zijn voor het gebruik van de gegevens:

 

 • In het geval van productverzending worden de gegevens doorgegeven aan logistieke bedrijven of aan de postdienstverlener die in de bestelling is vermeld.
 • Wat de betaling van de bestelde producten betreft, worden de gegevens doorgegeven aan de betalingsorganisatie of een financieringsbank die in de bestelling is aangegeven. Wanneer een creditcard als betaalmethode wordt gebruikt, wordt er een veiligheidscontrole op basis van de transactie uitgevoerd met behulp van betaalorganisaties zoals Atos Worldline, Ingenico, Verifone, Bancontact, Master Card, PayPal en VISA om eventuele creditcardfraude te voorkomen.

 

Voor betalingsdoeleinden verzamelen of bewaren we geen betalingsgegevens zoals creditcardnummers of rekeninggegevens. Deze informatie wordt uitsluitend en rechtstreeks doorgegeven aan de betaalorganisatie in kwestie. Wanneer een creditcard wordt gebruikt als betaalmethode, is een uitzondering het "pseudokaartnummer". Om te voorkomen dat u bij elke betaling uw creditcardgegevens opnieuw moet invoeren, wordt een pseudokaartnummer opgeslagen op uw klantenaccount. Dit pseudokaartnummer wordt alleen gebruikt voor het betalen van producten en diensten op onze website, die besteld zijn onder uw klantenaccount, en is niet identiek aan uw creditcardnummer.

d) Doorgifte aan andere derden in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letters c) en f), van de RGPD

Tot slot kunnen wij uw gegevens doorgeven aan derden of overheidsinstanties in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijv. op basis van een bevel van een overheidsinstantie of gerechtelijke instantie) of indien wij hiertoe gerechtigd zijn (bijv. omdat het noodzakelijk is voor het onderzoek naar criminele activiteiten of om onze rechten te doen gelden en af te dwingen). Tot slot kunnen we uw gegevens doorgeven aan derden of overheidsinstanties in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming als we hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijv. op basis van een bevel van een overheidsinstantie of een gerechtelijke instantie) of als we hiertoe gerechtigd zijn (bijv. omdat het noodzakelijk is voor het onderzoeken van criminele activiteiten of om onze rechten en belangen te doen gelden en af te dwingen).

Conversietracking met de Facebook-pixel voor bezoekersacties

We gebruiken de 'bezoekersactie-pixel' van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten ("Facebook") om de effectiviteit van online marketingmaatregelen te meten. Met deze tool kunnen we de acties van gebruikers volgen nadat ze een Facebook-advertentie hebben bekeken en/of erop hebben geklikt en vervolgens een bestelling hebben geplaatst. Hierdoor kunnen we de effectiviteit van Facebook-advertenties vastleggen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. De verzamelde gegevens blijven anoniem, wat betekent dat we de persoonlijke gegevens van individuele gebruikers niet kunnen zien en deze ook niet in verband kunnen brengen met andere informatie over een gebruiker.

Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook. Facebook kan het gedrag van gebruikers die op een advertentie in de ledenzone van Facebook hebben geklikt en naar onze websites zijn doorgestuurd, aan elkaar koppelen. Door het gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, kan Facebook de gebruiker in de Facebook-ledenzone herkennen en de gegevens gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, bijv. gerichte reclame, in overeenstemming met de verklaring van Facebook over het gebruik van gegevens. Dit geldt alleen voor gebruikers die een Facebook-account hebben en zijn aangemeld bij het Facebook-lidmaatschap. Gebruikers die geen lid zijn van Facebook worden niet beïnvloed door deze gegevensverwerking.

Uw rechten

Natuurlijk heb je rechten met betrekking tot het verzamelen van je gegevens en die lichten we hier graag toe. Als u kosteloos gebruik wilt maken van een van de volgende rechten, stuurt u ons gewoon een bericht. U kunt de volgende contactgegevens gebruiken, zonder dat u hiervoor andere kosten hoeft te betalen dan de kosten die uw communicatieprovider in rekening brengt voor het verzenden van het bericht:

- Per e-mail : arnaud@servicecompany.be
- Per post: The Service Company, Leuvensesteenweg 47, 1410 Waterloo, België

Voor uw eigen veiligheid behouden wij ons het recht voor om andere informatie te verkrijgen die nodig is om uw identiteit te bevestigen wanneer wij reageren op een bestaand verzoek. Als identificatie niet mogelijk is, behouden wij ons ook het recht voor om te weigeren op uw verzoek in te gaan.

a) Recht op informatie
U hebt het recht om ons om informatie te vragen over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen.

b) Recht op rectificatie
U hebt het recht om te vragen dat de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen onmiddellijk worden gecorrigeerd en/of aangevuld.

c) Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt als u de juistheid van de over u opgeslagen gegevens betwist, als de verwerking onwettig is en als we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u niet wilt dat de gegevens worden gewist en u dit verzoek doet om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of als u uw bezwaar tegen de verwerking ervan kenbaar hebt gemaakt.

d) Recht op wissen
U hebt het recht om te verzoeken dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij het bewaren van de gegevens noodzakelijk is voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen of om wettelijke rechten uit te oefenen.

e) Recht op informatie
Als u uw recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking hebt uitgeoefend, zullen wij alle ontvangers van uw persoonsgegevens informeren over de manier waarop de gegevens zijn gecorrigeerd, gewist of nu onderworpen zijn aan beperkingen op de verwerking, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite zou kosten.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om een kopie van de gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gestandaardiseerd en machineleesbaar formaat naar u of naar een derde te laten sturen. Als u verzoekt om de gegevens rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te sturen, zal dit alleen worden gedaan als dit technisch haalbaar is.

g) Recht om bezwaar te maken
Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR, hebt u het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 van de GDPR.

h) Recht om toestemming/machtiging in te trekken
U hebt het recht om uw toestemming/machtiging voor het verzamelen van gegevens op elk gewenst moment in te trekken, met toekomstige werking. Gegevens die zijn verzameld voordat de intrekking rechtsgeldig werd, blijven onaangetast. We hopen dat u er begrip voor heeft dat de verwerking van uw intrekking om technische redenen enige tijd in beslag kan nemen en dat u gedurende deze tijd berichten kunt blijven ontvangen.

i) Recht om een klacht in te dienen bij een regelgevende instantie
Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, of als uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de regelgevende instantie.

De eenvoudigste en handigste manier om uw rechten op rectificatie en verwijdering uit te oefenen, is door in te loggen op uw klantenaccount en de daar opgeslagen gegevens direct aan te passen of te verwijderen. Houd er rekening mee dat zodra uw gegevens zijn verwijderd, u niet langer toegang hebt tot de diensten van onze productpartners via onze website. Dit kan ook het opnieuw downloaden van diensten omvatten. Maak daarom een back-up van uw gegevens voordat u uw recht op verwijdering uitoefent. Gegevens die moeten worden bewaard in overeenstemming met wettelijke verplichtingen, statuten of contractuele bewaarplichten zullen worden beperkt in plaats van gewist om te voorkomen dat ze voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

U hebt het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van uw persoonlijke gegevens bij de DPO van TSC (The Service Company SRL).

U kunt ook een klacht indienen bij de DPA (Data Protection Authority):

Rue de la Presse 35, 1000 Brussel.

contact@apd-gba.be

Gegevensbescherming met betrekking tot sollicitatiedocumenten en -procedures

Wij verzamelen en verwerken de persoonlijke gegevens van sollicitanten ten behoeve van sollicitatieprocedures. Hiervoor is een Privacybeleid opgesteld.

Koppelingen naar de websites van andere bedrijven

Onze website bevat links naar websites van andere bedrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de beveiliging van gegevens door andere websites die via deze links toegankelijk zijn. Controleer het privacybeleid van deze externe websites.

Wijzigingen in het privacybeschermingsbeleid

Om ervoor te zorgen dat ons privacybeleid te allen tijde voldoet aan de wettelijke vereisten, behouden wij ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen. Dit geldt ook wanneer het privacybeleid moet worden aangepast om nieuwe of herziene producten of diensten op te nemen.

Versie: januari 2021, versie 1.0